Regulamin hotelowy

Hotel Katowice***

Hotel Katowice Economy**

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności
za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Katowice*** oraz Hotelu Katowice Economy**.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie hotelu www.hotel-katowice.com.pl.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.

3. Gość hotelowy powinien określić czas pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt lub w przypadku nieprzestrzegania obowiązującego Regulaminu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Rezerwacji pokoju hotelowego można dokonać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie
za pomocą: poczty elektronicznej, systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej Hotelu lub korzystając z zewnętrznych portali rezerwacyjnych.

2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres,
za który uiścił należną opłatę.

4. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

5. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w tym wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

7. Dzieci do lat 5 mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie.

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi przedstawicielom Hotelu podjęcie stosownej reakcji.

3. Hotel zobowiązany jest zapewnić Gościom:

 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji
  o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 • sprzątanie pokoju oraz wymianę pościeli hotelowej i ręczników,
 • wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży wszelkich starań, aby – w miarę posiadanych możliwości zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

4. Na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie bagażu Gościa,
 • udostępnienie żelazka oraz deski do prasowania,
 • udostępnienie łóżeczka dla niemowląt po wcześniejszym zgłoszeniu chęci jego wypożyczenia podczas rezerwacji pokoju, z zastrzeżeniem, że łóżeczko nie będzie aktualnie udostępnione innym gościom hotelowym,
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub
z winy odwiedzających go osób.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz i pozostawić go w recepcji. Za zgubienie klucza (klucza zbliżeniowego) obowiązuje opłata w wysokości 100 zł brutto.

5. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie będących własnością Hotelu.

7. We wszystkich pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie tego zakazu może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenie Gościa opłatą dodatkową w wysokości 500 zł brutto na pokrycie kosztów prania tkanin i odświeżania pokoju.

8. Opłata za spowodowanie uruchomienia czujnika pożarowego w pokoju hotelowym wynosi 500 zł brutto, a w przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej ustala się każdorazowo opłatę ryczałtową w wysokości 5000 zł brutto na pokrycie kosztów związanych z ewentualnymi roszczeniami pozostałych Gości hotelowych.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości
w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową, lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji hotelowej.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

5. Parking przed hotelem jest parkingiem płatnym niestrzeżonym.

6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, oraz przedmiotów w nim pozostawionych.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany.

2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy (wyłączając artykuły spożywcze) na koszt właściciela, a po upływie tego okresu przedmioty te uznaje się za porzucone.

§8 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 DODATKOWE INFORMACJE

1. Należność za pobyt w Hotelu oraz inne należności tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi dodatkowe, opłaty za szkody pobiera wyłącznie kasa recepcji.

2. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego podawane jest w Restauracji Hotelu Katowice.

3. Śniadania i inne posiłki spożywane są na terenie Restauracji. Zabrania się wynoszenia jedzenia
z Restauracji.

4. Z Restauracji nie wolno wynosić naczyń oraz innych rzeczy jak również spożywać własnego jedzenia i alkoholu.

5. Goście hotelowi mogą skorzystać odpłatnie z usługi room service.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W części dwugwiazdkowej (Economy) Hotel Katowice akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie części dwugwiazdkowej Hotelu Katowice (Economy) oraz holu, wind
i klatek schodowych za dodatkową opłatą. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości oraz personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

2. Ze względów higieniczno-sanitarnych zabrania się przebywania zwierząt na terenie Restauracji Hotelu Katowice i Sali Tarasowej

3. W części trzygwiazdkowej Hotelu Katowice nie akceptuje się zwierząt i zabrania się ich przebywania na jej terenie.

4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE))

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy Alejach Korfantego 9
 2. kontakt a administratorem danych dpo@hotel-katowice.pl
 3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegając na prowadzeniu działań marketingowych w odniesieniu do własnych towarów lub usług.
 4. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.
 7. dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Hotel Katowice będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa.

6. Zakazuje się na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają innym Gościom Hotelu.

8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności
i bezpieczeństwa korzystania.

Kierownictwo Hotelu wraz z załogą będzie Państwu bardzo wdzięczne za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.