I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach www.hotel-katowice.com.pl oraz http://www.hotel-katowice.pl jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z o. o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272147 zwana dalej WPUT Sp. z o.o. lub Spółką.

 2. Dane osobowe Użytkowników stron www Spółki będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do dokonania i realizacji rezerwacji.

 3. Dane osobowe Użytkowników stron www Spółki będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 4. Użytkownikom stron www Spółki, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 5. W celu skorzystania z praw wskazanych w punkcie 4 Użytkownicy stron www Spółki powinni skontaktować się z administratorem serwisu (Paweł Brol) pod adresem dpo@hotel-katowice.pl

 6. Użytkownikom stron www Spółki, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.

 8. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.

 9. Dane nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: „u.o.d.o.” oraz art. 23 ust. 1 pkt 1, 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.o.d.o. oraz art. 6 a. , b., f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

III. Zakres przetwarzania danych

WPUT Sp.. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adres e-mail, numer telefonu, datę pobytu, w przypadku rezerwacji bezzwrotnych numer karty kredytowej, preferencje w zakresie wyboru pokoju, oraz dane dotyczące ilości osób z którymi zamawiający będzie przebywał w hotelu.

IV. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Dane Użytkowników stron www Spółki nie będą przekazywane do innych podmiotów.

 2. Dane osobowe Użytkowników stron www Spółki nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 3. Administrator korzysta z usług Profitroom Sp. z o.o. jako dostarczyciela systemu rezerwacji (bookingengine) https://www.profitroom.pl/rozwiazania/system-rezerwacji

V. Polityka „cookies”

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.

 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkowników stron www Spółki oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkowników stron www Spółki danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników stron www Spółki i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

 3. Użytkownicy stron www Spółki mogą zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

 4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny tj. Spółkę obejmować będą:
  a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
  b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
  c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.

 5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” Użytkowników stron www Spółki z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć, ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego, oraz nie będą podlegały profilowaniu.

 6. Użytkownikom stron www Spółki przysługuje prawo usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.