Regulamin imprez

Organizowanych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin obowiązuje na terenie imprez niemasowych, zwanych dalej „imprezą”, których organizatorem jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach, Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice.

 2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.

 3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem: http://hotel-katowice.com.pl/regulamin_imprez

 1. Cel imprezy

  Na terenie imprezy uczestnicy mogą uczestniczyć w imprezie. Imprezy organizowane przez Organizatora mają głównie charakter muzyczno-taneczny oraz prelekcyjny.

 1. Zasady szczegółowe

  1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby, które zakupiły bilet u organizatora, względnie zostały przez niego zaproszone.

  2. Przedstawiciele organizatora, legitymujący się odpowiednim identyfikatorem, są uprawnieni do usunięcia z imprezy osób nietrzeźwych i zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeśli podjęte działania są nieskuteczne, przedstawiciele organizatora występują o pomoc do Policji.

  3. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do przedstawicieli organizatora, legitymujących się odpowiednim identyfikatorem

  4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do poszanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

  5. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:

  • alkoholu niezakupionego na terenie imprezy,

  • żywności nie zakupionej w restauracji hotelowej

  • środków odurzających i substancji psychotropowych (narkotyki, dopalacze etc.),

  • broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,

  • materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,

  • materiałów pożarowo niebezpiecznych.

 1. Uprawnienia przedstawicieli organizatora

 1. Przedstawiciele organizatora, legitymujący się odpowiednim identyfikatorem, są uprawnieni do:

 • sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie,

 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

 • stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień, wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy,

 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy.

 1. Przedstawiciele organizatora, legitymujący się odpowiednim identyfikatorem, są uprawnieni do odmowy wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:

 • odmawiającym poddania się czynnościom, o którym mowa w punkcie a) niniejszego paragrafu,

 • znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje,

 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku na imprezie,

 • nieletnim, o ile charakter imprezy na to nie pozwala.

 1. Zachowanie na imprezie

 1. Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom,

 2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń przedstawicieli organizatora, legitymujących się odpowiednim identyfikatorem,

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy,

 1. Odpowiedzialność

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.

 2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.

 3. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu lub zasad i przepisów bezpieczeństwa. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów biletu, ani żadnych innych kosztów.

 1. Utrwalenie przebiegu imprezy

  1. Impreza może być utrwalana na nośnikach zapisujących obraz oraz dźwięk.

  2. Materiały utrwalone na nośnikach, o których mowa w punkcie powyżej, będą publikowane na stronie www Hotelu Katowice, stronie www Restauracji Oaza, na kontach Facebook oraz Instagram powyższych podmiotów.

  3. Wejście na teren imprezy, które jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audiowizualnych w miejscach wyszczególnionych w punkcie powyżej,

  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku uczestników, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.